تبلیغات
مدیریت اسلامی - چهل حدیث مدیریتی

تحقق مدیریت اسلامی

چهل حدیث مدیریتی

1)عظمت مدیریت

 پیامبر اکرم(ص) فرمود:

کسی که متولی امور ده نفر شود، باید اندیشه چهل نفر را داشته باشد و کسی که مسئولیت اداره چهل نفر را بر عهده می گیرد، باید عقل و اندیشه چهارصد نفر را دارا باشد.


2) ضرورت مدیریت

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

هر گاه در مسافرت تعداد مسافران به سه نفر رسید باید یکی از آن ها را به مدیریت گروه برگزینند.

 

3)مدیریّت و زمان

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

هنگامی که حاکم و مدیر جامعه، در اخلاق و رفتارش دگرگونی حاصل شود، زمان دگرگون می شود.

4)جامعه و مدیریت

امام صادق (ع) فرمود:

مردم هر اجتماعی از سه گروه بی نیاز نیستند تا امور دنیا و آخرت خود را به وسیله آن سه دسته انجام دهند و هر گاه اجتماع فاقد آن سه باشد افراد آن جامعه به صورت حیوانات ضعیفی در خواهند امد:

1.   فقیهی آگاه و پرهیزگار

2.   مدیری خیرخواه و مسلّط

3.   پزشکی بینای کار و مورد اعنماد5)محوریّت مدیر

حضرت علی (ع) فرمود:

موقعیت من برای خلافت و مدیریّت جامعه اسلامی همانند قطب وسط آسیا است، علوم و معارف، از وجودم چون سیل سرچشمه می گیرد و هیچ پرنده ای قُلّه آگاهی و بینش مرا فتح نمی کند.


6)مدیریّت و حیات ملّی

امام رضا (ع) فرمود:

در مطالعه احوال بشر، هیچ گروه و ملّتی را نمی یابیم که در زندگی موفق و پایدار و از نعمت های حیات برخوردار باشد، مگر به وجود مدیر و سرپرستی که امور مادّی و معنوی آنان را مدیریّت نماید.


7)ریاست برای ریاست

امام صادق (ع) فرمود:

آن کس که به دنبال ریاست برود، هلاک شده است.

 

8)رابطه مدیریت و اعتقاد

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

برای هر چیزی آفتی است که مایه فساد آن می شود و آفت این دین،زمامداران و مدیران بد هستند.

 

9)بازی با مدیریت

حضرت علی(ع) فرمود:

معاویه با ریاست و مدیریت بازی می کرد.

 

10)معیار شایستگی در مدیریت

حضرت علی(ع) به مالک اشتر فرمود:

ای مالک! در به کارگیری کارمندان و مدیرانی که باید زیر نظر تو کار کنند، هیچ گونه واسطه و شفاعتی را نپذیر، مگر شفاعت (کفایت) و (امانت) را .


11)انتخاب مدیر

پیامبر اکرم در پاسخ دو نفر از خویشاوندانش که درخواست واگذاری بعضی از پست های مدیریتی را به آنان داشتند، فرمود:

به خدا سوگند! پُست مدیریّت را به کسی که حریصانه با زبان و عمل در پی به دست آوردنش باشد؛ واگذار نمی کنم.

 

12)قدرت مدیر

حضرت علی(ع) به مالک اشتر فرمود:

برای هر کاری از کارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خود مدیر و رئیسی را برگزین که دارای این دو ویژگی باشد:

1.   بزرگی و عظمت کار او را ناتوان و مغلوب نسازد

2.   زیادی کار و تراکم ان، او را پریشان و رنجور ننماید.

 

13)ناتوانی در مدیریّت

امام صادق (ع) فرمود:

کسی که امری از امور مسلمانان را متولّی و مسئول گردد سپس از عهده انجامش برنیاید و ضایع کند، خداوند متعال نیز او را از رحمت خود محروم می گرداند.

 

14)خیانت در مدیریّت

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

آن کس که بر دیگر مسلمانان در کارها پیشی گیرد در حالی که می داند در میان آن جامعه، از او برتر و بالا تر وجود دارد، به خدا و رسئل خدا و مسلمانان خیانت کرده است.

 

15)بهترین و بدترین مدیران

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

بهترین مدیران و فرمانروایان کسانی هستند که استعدادها و سلیقه های گوناگون را در زیر چتر مدیریت گرد آورند، و بد ترین مدیران کسانی هستند که مجموعه همسو و هماهنگ را متفرّق سازند.

 

16)خصال مدیر

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

صلاحیّت مدیریّت و امانت امت اسلامی را ندارد مگر کسی که دارای سه خصلت باشد:

1.   قدرت پرهیزگاری و تقوایی که او را از معصیتِ خداوند باز دارد.

2.   توان وشرح  صدری که موج های شیطانی برخاسته از هوای نفس را کنترل نماید.

3.   توانایی چنان نیکو مدیریتی نسبت به همکارانش، که چون پدری مهربان در زیر چتر محبت قرارشان دهد.

 

 17)بی صلاحیّتی در مدیریّت

  امام صادق (ع) فرمود:

  از رحمت خداوند دور است آن بی صلاحیّتی که با ظاهر سازی و تصنّع، پست مدیریت را اشغال کند، یا برای رسیدن به آن تلاش نماید، و یا چنین فکر زشتی را در سر بپروراند.

 

18)مدیر احمق!

امام کاظم (ع) فرمود که: بارها امیر مومنان حضرت علی (ع) می فرمود:

بالای مجلس ننشینید مگر مردی که دارای سه خصلت باشد:

1.   آنگاه که پرسش شود پاسخگو باشد.

2.   آنگاه که دیکران از سخن گفتن عاجز شوند سخنگو باشد.

3.   آنگاه که به اندیشه های خیر خواهانه نیاز گردد راهپویان را ره گُو باشد.

هر گاه این سه خصلت در او نباشد و در صدر نشیند، احمق است.

 

19)پی آمد مدیریّت ناشایسته

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

هرگاه تبهکار مردمی، آقا و بزرگ آن مردم گردد، و پست ترین و زبون ترین قومی پیشوای آنان شود، و انسان فاسق مورد احترام قرار بگیرد، باید برای چنین جامعه و مردمی چشم به راه بلا بود.

 

20)افزون گویی، آفت مدیریت

امیرمومنان علی(ع) به مالک اشتر می فرماید:

ای مالک! بپرهیز از این که در گزارشات کارها، و انعکاس فعالیّت های خود، افزون گویی نمایی، و بیش از آنچه که هست به حساب آری؛ زیرا افزون گویی روشنایی حقیقت را از بین می برد.

 

21)حجاب مدیریت

حضرت علی (9)به مالک اشتر می فرماید:

ای مالک! مبادا در تماس خود با مردم، مدیریت حجابی گردد و بیش از اندازه خویش را از آنان پنهان بداری زیرا دوری و فاصله مدیران جامعه، از مردم نوعی نامهربانی و بی اطلاعی نسبت به امور مدیریت است، و این چهره پنهان داشتن مدیران در حجاب مدیریت، آن ها را از جریانات امور دور نگه می دارد و در نتیجه، بینش و برداشت را از کارها آنچنان تغییر می دهد که بزرگ در نظر آنان کوچک و کوچک، بزرگ و کار نیک، زشت و کار زشت، نیک جلوه می کند و بالاخره حق و باطل به یکدیگر آمیخته می شود.

 

22) همکار مدیر

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

 هنگامی که خداوند برای مدیر و فرمانروایی نیکی و خیر بخواهد، برای او وزیر و همکار باصداقتی قرار می دهد که اگر چیزی را فراموش کرد بیادش آورد و اگر به یاد آورد در انجام آن یاریش نماید.

 

23)مدیر و افراد بد سابقه

امیرمومنان علی(ع) به مالک اشتر این گونه توصیه می فرماید:

ای مالک! بدترین وزیران تو کسی می باشد که پیش از تو در حکومت باطل، وزیر زمامداران فاسد بوده است، کسی که با ان تبهکاران در تبهکاری شرکت و همکاری داشته است، نباید از نزدیکان و محرم راز از تو قرار بگیرد؛

زیرا آن اشرار، یاوران گنهکاران و برادران ستمگرانند.

 

24)وظایف مدیر

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

فرمانروا و مدیر جامعه باید پنج خصلت داشته باشد:

1. گردآوری مالیّات از طریق حقّ و عدل.

2. خرج کردن بوجه عمومی در طریق حق و عدل

3. و این که مردم را بر کارهای نیک پشتیبان باشد.

4. و باید کاری نکند که مردم را به برافروختگی و تندی بکشاند که در این صورت نابود خواهند شد

5. و کار امروزشان را به فردا نیندازد

 

25)مدیر امانت دار خدا و مردم

حضرت علی(ع) فرمود:

مدیریت و حکمروایی برای تو طعمه نیست ولی آن مسئولیت در گردن تو امانت است؛و کسی که از تو بالا تر است از تو خواسته که نگهبان آن باشی.

 

26)نظارت مدیر

حضرت علی (9)به مالک اشتر می فرماید:

ای مالک! در کارهای کارمندان کاوش کن و چشم هایی را به عنوان بازرس که دارا ی خصوصیات صداقت و وفاداری هستند بر آنان بگمار، چون بازرسی کارهای انان در پنهانی، وادارشان می کند تا نسبت به امانتداری در برخورد با مردم به نرمی و محبت رفتار نمایند.

 

27)مدیریت و عدالت

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

کسی که مدیریت امور ده نفر را متولی گردد و در میان آنان به عدالت رفتار نکند، روز قیامت در حالتی به عرصه محشر می آید که دست ها و پاها و سرش در بند حلقه ای برنده و خاردار از آهن قرار دارد.

 

28) مدیر ستمگر

حضرت علی (ع) زیادبن امیه را به عنوان مدیر منطقه فارسی تعیین نمود و به او فرمود:

در حوزه مسئولیت خود با مردم به عدل و انصاف رفتار کن، و او بیراهه رفتن و ستم برحذر باش، زیرا انحراف از طریق عدل و انصاف آوارگی مردم را به دنبال دارد و ظلم وستم موجب می شود تا مردم دست به شمشیر زنند و در برابر حکومت ایستادگی نمایند.

 

29)مدیر و اجرای قانون

حضرت علی (ع)به مالک اشتر می فرماید:

حق را در مورد آن کس که سزاوار آن است از نزدیک و دور، خویش و بیگانه اجرا کن و در اجرای حق در پیشگاه خداوند استوار باش هرچند در اجرای حق به نزدیکان و دوستانت ضرر و صدمه ای وارد شود و این گونه رفتار اگرچه بر تو سخت و سنگین است ولی عاقبت و نتیجه آن را باید نگریست که عاقبتی نیکو دارد.

 

30)مدیر و مشکل گشایی

حضرت علی (ع) می فرماید:

حاجت محتاج را به تاخیر مینداز زیرا نمی دانی از این که فردا برای تو که قدرتمندی و برای او که نیازمند است چه پیش خواهد آمد.

 

31)مدیر و ارباب رجوع

حضرت علی (ع)به مالک اشتر می فرماید:

ای مالک! مقداری از وقت خود را برای مراجعه کنندگان نیازمند قرار ده، و خویش را برای شنیدن سخنانشان آماده ساز، در جمع آنان بنشین و برای خشنودی خداوندی که تو را آفریده، در برابرشان، فروتن باش، و سپاهیان و همکاران و نگهبانان و پاسداران خود را از حضور در آن مجلس دور بدار؛ تا بدون ترس و نگرانی سخن دل خویش را بگویند.

 

32) مدیر و بی اعتنایی به گرفتاران

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

کسی که در مسئولیت کارگشایی مسلمانان درب روی بیچاره و ستمدیده و حاجتمندی ببندد، خداوند نیز به هنگام حاجتمندیش درهای رحمت خود را به رویش می بندد.

 

33)بینش مدیر نسبت به مردم

حضرت علی(ع) به مدیر منطقه مصر، مالک اشتر می فرماید:

ای مالک! مهر و محبت و نیکویی را نسبت به رعیت و مردم، در خانه دل خویش زنده بدار، و در باره آنان همانند درنده ای خطرناک که خوردن آن ها را غنیمت شمارد مباش، زیرا ملّتی که باید مدیرشان باشی

دو دسته اند:

یا از نظر عقیدتی برادر دینی تو هستند و یا در آفرینش چون تو انسانند.


34)مدیر و وظیفه ابهام زدایی

حضرت علی(ع)  مالک اشتر را مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید:

ای مالک! هرگاه مردم حرکتهای تو را گویای خدمت ندانستند و نسبت به تو گمان ستمگری بردند، به ابهام زدایی برخیز و با منطق روشن، دلیل خود را از انجام آن کار بیان کن و گمان های آن ها را در مورد خود تعدیل و تصحیح نما زیرا ابهام زدایی علاوه بر این که گامی است در جهت خودسازی و عدالت، نمایانگر دوستی و محبّت به رعیّت نیز می باشد، و توجه داشته باش که بیان این گونه عذرها، نه تنها لطمه ای به مدیریّت تو نمی زند؛ بلکه با رفع ابهام و بیان حقیقت، بدگمانی ها را از بین می بری و به موفقیتی که خواستاری می رسی.

 

35)مدیر و پوشش عیب ها

حضرت علی(ع) به  مالک اشتر می فرماید:

ای مالک! همانا مردم را عیب هایی است که سزاوارترین افراد برای پوشاندن آن عیوب، حاکم و مدیر جامعه است؛ در صدد کشف عیوب پنهانی مردم مباش، بلکه وظیفه داری که آن چه بر تو آشکار گشته اصلاح کنی و آن چه از تو مخفی است خداوند خود درباره اش حکم خواهد کرد؛ پس تا آنجا که می توانی عیوب مردم را بپوشان، تا خداوند عیوبی را که دوست می داری برای مردم فاش نگردد هم چنان پنهان بدارد.

 

36) مدیر و کارهای روزانه

حضرت علی به  مالک اشتر می فرماید:

ای مالک! کار هر روز را همان روز انجام بده چون برای هر روزی کاری مخصوص است.

 

37) مدیر و صرفه جویی

حضرت علی (ع)فرمود:

نوک قلم هایتان را نازک کنید، سطرها را کنار هم بنویسید، زیادی های کلام را در مورد من حذف کنید، کم گوی و گزیده گوی باشید، و از پرگویی بپرهیزید، چون اموال مسلمانان تحمّل ضرر و زیان را ندارد.

 

38)خطّ مشی معاشرتی مدیر

حضرت علی به  مالک اشتر فرمود:

پس ای مالک! در حوزه مدیریّت خویش، با افراد اصیل و خانواده های صالح و خوش سابقه پیوند برقرار نما، و سپس با مردمانی که دارای صفاتی چون رشادت، شجاعت، سخاوت و برگزاری هستند معاشرت کن، زیرا چنین مردمی منبع کرامت و شاخه های درخت فضیلتند.

 

39)پیشگامی مدیر در کار

مولای متّقیان علی(ع) فرمود:

ای مردم! به خدا سوگند شما را به موضوعی تشویق و دعوت نمی کنم، مگر این که در انجامش پیشگام هستم، و از گناهی بر حذرتان نمی دارم مگر این که پیش از شما از آن فاصله گرفته باشم.


40)اصل تشویق و تنبیه در مدیریت

حضرت علی(ع) به مدیر منطقه مصر، مالک اشتر می فرماید:

ای مالک! هرگز نباید نیکو کار و بدکار در پیشگاه تو یکسان باشند که همانا چنین حرکتی نیکوکاران را در نیکی کردن بی رغبت می نماید و تبهکاران را به بدکاری وا دارد، و هر کدام از آن ها را بنابر آن چه که خود انتخاب کرده اند برخورد نما.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
0u5i4mq
جمعه 1 شهریور 1398 10:17 ق.ظ
ohw6lcu pharmacies generic sidenafil <a href="http://sildenapharmacy.com/">buy cheap viagra 100 mg online</a> buy sildenafil 100mg uk [url=http://sildenapharmacy.com/]vijagra[/url]
wnanielxogioy
یکشنبه 9 تیر 1398 11:22 ق.ظ
mndkebwoasez cheap cialis from canada [url=http://northwestpharmacyph.com/]viagra 100 mg dose[/url] cheap viagra pills <a href="http://northwestpharmacyph.com/">generic viagra online in canada</a>
buy viagra generic
http://apstonun.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 02:28 ق.ظ

You explained this well!
cialis 20 mg cost cialis per paypa cialis australian price click now cialis from canada cialis flussig cialis 5 mg cialis side effects dangers cialis uk cialis tablets for sale cialis 20mg
Generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 10:36 ق.ظ

Nicely voiced of course! !
purchase once a day cialis ou acheter du cialis pas cher generic low dose cialis cialis 50 mg soft tab how much does a cialis cost cialis 5 mg schweiz generic cialis at walmart price cialis per pill cialis y deporte viagra cialis levitra
cialis professional
شنبه 1 تیر 1398 07:59 ب.ظ

Thanks a lot! Wonderful stuff.
cialis online deutschland cialis 20 mg cost cialis lilly tadalafi we choice cialis uk cialis pills in singapore cialis dosage amounts fast cialis online deutschland cialis online sialis compare prices cialis uk
Buy cialis online
شنبه 1 تیر 1398 03:04 ق.ظ

Very good material. Kudos.
cialis official site cialis daily dose generic cilas cialis daily reviews cialis italia gratis we recommend cialis info cialis savings card buy cialis online pastillas cialis y alcoho online prescriptions cialis
Generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 10:51 ق.ظ

Truly a lot of valuable facts.
tesco price cialis buying cialis overnight cialis diario compra cialis generico in farmacia how to purchase cialis on line buy generic cialis cialis generico lilly cialis official site canadian drugs generic cialis only best offers 100mg cialis
Cialis pills
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:22 ب.ظ

Amazing all kinds of fantastic advice!
cialis canada cheap cialis cialis super acti cialis bula cialis 5mg prix cialis 5 mg funziona buying cialis overnight viagra vs cialis vs levitra cialis sans ordonnance cialis sicuro in linea
http://ovager.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:04 ق.ظ

With thanks. I appreciate it.
effetti del cialis buy brand cialis cheap cialis tadalafil online cost of cialis cvs cialis for daily use acheter cialis meilleur pri cialis tadalafil generic cialis tadalafil side effects of cialis acquisto online cialis
http://bussimat.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:55 ق.ظ

Regards! Very good stuff!
price cialis wal mart pharmacy cialis tablets for sale deutschland cialis online buy cialis uk no prescription we choice free trial of cialis preis cialis 20mg schweiz tadalafil cialis soft tabs for sale safe dosage for cialis cialis for sale south africa
http://sunddersfi.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:50 ق.ظ

You revealed it well.
cialis professional from usa buy original cialis cialis online generic cialis review uk cialis online napol cialis 20 mg cost cialis prices price cialis wal mart pharmacy buy name brand cialis on line preis cialis 20mg schweiz
cialis 50 mg soft tab
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:14 ب.ظ

You actually explained that effectively.
generic cialis pill online female cialis no prescription prezzo di cialis in bulgaria side effects of cialis are there generic cialis non 5 mg cialis generici bulk cialis cialis sans ordonnance cialis online napol free cialis
Cialis pills
جمعه 24 خرداد 1398 07:13 ب.ظ

Awesome facts, Cheers.
generic cialis side effects of cialis cialis 20 mg effectiveness cialis e hiv cialis generisches kanada side effects of cialis cialis prezzo al pubblico get cheap cialis cialis daily reviews cialis e hiv
cialis buy online pharmacy
جمعه 24 خرداد 1398 04:34 ق.ظ

Superb forum posts. Thanks.
cialis canadian drugs get cheap cialis buy cialis cheap 10 mg we choice cialis pfizer india cialis 5mg prix cialis generisches kanada cialis ahumada cialis prices cialis farmacias guadalajara cialis tablets australia
http://sagogsa.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:30 ب.ظ

Many thanks! Useful stuff!
buying brand cialis online cialis generisches kanada price cialis wal mart pharmacy try it no rx cialis what is cialis price cialis wal mart pharmacy discount cialis acheter cialis meilleur pri we like it cialis price generic cialis in vietnam
viagra cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:54 ق.ظ

You actually mentioned this superbly!
click here cialis daily uk cialis generico online generic cialis pill online cialis for bph cialis 5 mg buy viagra cialis levitra cialis 20mg preis cf cialis pills price each wow look it cialis mexico generic cialis 20mg tablets
rlanielwmdwyc
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:01 ب.ظ
fidjadxfyuwr female viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>how to get viagra</a> liquid viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian pharmacy viagra</a>
viagra cheap
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:27 ق.ظ

With thanks, I enjoy it!
walgreens price for cialis safe site to buy cialis online cialis generico wow cialis tadalafil 100mg only best offers 100mg cialis only now cialis 20 mg we recommend cialis info 40 mg cialis what if i take cialis kamagra levitra buy cialis online cheapest
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:03 ب.ظ

Regards! Very good stuff!
cialis per paypa cialis tadalafil prescription doctor cialis only now cialis for sale in us cialis generique 5 mg buying cialis in colombia cialis therapie buying cialis in colombia cialis for bph legalidad de comprar cialis
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 05:18 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis super acti wow look it cialis mexico brand cialis generic cialis tadalafil generic low dose cialis cialis 200 dollar savings card cialis sans ordonnance cialis flussig cialis side effects cialis rckenschmerzen
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 02:51 ب.ظ

Incredible a good deal of awesome knowledge.
cialis 5mg prix we recommend cheapest cialis cialis savings card cialis sans ordonnance cialis professional yohimbe buying cialis on internet prescription doctor cialis cialis 100mg suppliers fast cialis online cilas
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:45 ب.ظ

Thanks! Numerous material!

cialis italia gratis sublingual cialis online we choice free trial of cialis india cialis 100mg cost cialis daily reviews we choice free trial of cialis acquistare cialis internet cialis 20 mg order generic cialis online click here take cialis
buy tadalafil pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:11 ق.ظ

Terrific content. Many thanks.
cialis cost overnight cialis tadalafil buy cialis cheap 10 mg tadalafil 20mg cialis for sale south africa canadian discount cialis cialis en mexico precio sialis recommended site cialis kanada cheap cialis
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:21 ق.ظ

You mentioned it fantastically!
cialis 20 mg cut in half buy cialis cheap 10 mg prix cialis once a da cialis dosage amounts cialis online cialis canada on line side effects of cialis cialis vs viagra cialis great britain order cialis from india
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:49 ب.ظ

Very good forum posts. Appreciate it!
buy cialis online cheapest we like it cialis soft gel cialis tablets for sale get cheap cialis prices for cialis 50mg enter site very cheap cialis cialis for daily use cialis 20 mg best price cialis patent expiration walgreens price for cialis
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 09:57 ق.ظ

Regards, Excellent stuff.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis patentablauf in deutschland we recommend cheapest cialis buy brand cialis cheap generic cialis in vietnam click here to buy cialis cialis coupons cialis coupon no prescription cialis cheap cialis online holland
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:07 ب.ظ

Lovely data, Thanks a lot!
callus venta de cialis canada click here take cialis cialis prezzo al pubblico tarif cialis france cialis diario compra cialis cost canadian cialis legalidad de comprar cialis generic cialis at the pharmacy
buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:28 ق.ظ

With thanks! Ample facts!

buy brand cialis cheap if a woman takes a mans cialis cialis qualitat cialis super kamagra viagra or cialis cialis great britain how does cialis work cialis uk cialis without a doctor's prescription tadalafil generic
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:37 ب.ظ

Kudos, A lot of advice!

look here cialis order on line cialis 10mg prix pharmaci cialis generico en mexico cialis usa cost cialis coupon link for you cialis price buy cialis online legal we recommend cialis info cialis for sale south africa cialis generico lilly
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:49 ق.ظ

Cheers. A good amount of posts.

acheter du cialis a geneve cialis for sale south africa recommended site cialis kanada when will generic cialis be available cialis baratos compran uk cialis kaufen wo click here take cialis cialis free trial buying cialis overnight cialis generico online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo